آگهي مناقصه

 

عنوان مناقصه:  " تعمير و نگهداري رايانه و پشتيباني خدمات"

 

 

1-     موضوع قرارداد عبارت از نصب، سرويس، تعمير، نگهداري و پشتيباني موارد زير در محل پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران.

 

الف) شبكه كامپيوتري و تجهيزات LAN  و WAN

ب)  كامپيوترهاي نصب شده

                 ج)  تجهيزات جانبي نصب شده شامل چاپگرها، اسكنر و رايتر

                 د)  تجهيزات سيستم ارتباط مستقيم با اينترنت

            ه)  انجام ساير امور مرتبط با موارد (الف) تا (د) فوق‌الذكر و هرگونه گسترش بعد از انعقاد قرارداد طبق درخواست كارفرما

                و) تسلط به ارتقاء سيستم عامل Windows  به Linux

                ز) آشنا به نرم افزار ها و سخت افزار هاي Firewall

 

2-     2 پيشنهادات بايستي شامل كل مبلغ قرارداد به مدت يكسال باشد كه اجراي آن در محل پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران خواهد بود.

 3 تهيه كليه اقلام مورد نياز به عهده كارفرما مي‌باشد.

      پيمانكار موظف است نيروهايي جهت ارائه خدمات فوق با مشخصات زير به مدت 6 روز در هفته (شنبه تا چهارشنبه 08-18 و پنج‌شنبه ها 08-12)

            را بطور مستمر در پژوهشگاه مستقر نمايد.

 

الف) يك نفر نيروي متخصص در زمينه امور شبكه و سخت‌افزاري

ب)  يك نفر نيروي متخصص در زمينه امور نرم‌افزاري

ج)  يك نفر نيروي متخصص در زمينه تعميرات چاپگر، اسكنر به صورت سه روز در هفته (24 ساعت در هفته)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"شرايط مناقصه"

پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران در نظر تعمير و نگهداري رايانه و پشتيباني خدمات خود را به پيمانكار واجد الشرايط واگذار نمايد. مقتضي است پيشنهاد خود را با رعايت شرايط ذيل ارائه نماييد.

1-       موضوع مناقصه: تعمير و نگهداري رايانه و پشتيباني خدمات.

2-    محل اجراي كار: پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران واقع در كيلومتر 15 اتوبان تهران- كرج، خروجي 17، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش.

3-       مدت قرارداد يكسال از تاريخ شروع قرارداد (از 1/7/86 تا 31/6/87) مي‌باشد.

4-    مبلغ تضمين شركت در مناقصه 10.000.000 ريال مي‌باشد كه بايستي به صورت چك‌پول ايران چك بوده و مشخصات كامل آنها مطابق فرم موجود در محل تكميل و امضاء گرديده و تحويل آقاي مظفري در واحد امور مالي داده و رسيد دريافت نمايند.

5-       محل تسليم اسناد مناقصه واحد دبيرخانه پژوهشگاه مي‌باشد.

6-      آخرين مهلت ارائه پيشنهادات تا پايان وقت اداري 10 روز پس از چاپ آگهي روزنامه  مي‌باشد.

7-   تمامي اسناد مناقصه ( تمامي برگه‌ها) بايد به مهر و امضاء مجاز و تعهدآور پيشنهاد دهنده برسد و همراه با پيشنهاد قيمت تسليم شود.

8-   پيشنهاد‌هاي ارسالي در تاريخ 10/6/86 بازگشايي و بررسي خواهد شد. پژوهشگاه در رد يا قبول هر يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

9-   سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد پژوهشگاه نگهداري مي‌گردد و در صورت خودداري هر يك از برندگان از انعقاد قرارداد در زمان مقرر سپرده ايشان بنفع پژوهشگاه ضبط خواهد شد.

10- پيشنهاد دهندگان بايستي اسناد خود را در دو پاكت به شرح زير قرار داده و پس از لاك و مهر آن را تحويل دبيرخانه پژوهشگاه نمايند.

        -    پاكت الف) كليه اسناد تاييد شده مناقصه و رزومه و سوابق ثبتي و رسيد تحويل اسناد تضمين شركت درمناقصه و برگ گواهي تاييد صلاحيت از وزارت كار و امور اجتماعي

        -   پاكت ب) پيشنهاد قيمت

 11-   هزينه چاپ آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

12-  پرسنل پيشنهادي شركت جهت كار در پژوهشگاه بايد از نيروهاي متخصص و داراي سابقة قابل قبول در زمينة مربوطه باشند.

13-  شركت متقاضي بايستي عضو شورايعالي انفورماتيك يا انجمنهاي صنفي مربوطه باشد.

14-   در صورت لزوم جهت كسب اطلاعات فني با واحد كامپيوتر پژوهشگاه ( تلفن 44580058) تماس حاصل شود.

 

 

 

 

 

فرم قرارداد واگذاري فعاليت‌هاي پشتيباني و خدماتي

(موضوع تصويبنامه شماره 38326/ت27506 ﻫ  مورخ 5/9/2020 هيات وزيران )

           

ع-120(6-82) سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

1- نام دستگاه (كارفرما): پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران 

2- نام نماينده دستگاه:

3- سمت‌نماينده‌دستگاه:

4- نام شركت (طرف قرارداد):

شماره ثبت شركت:  تاريخ ثبت شركت:

5- شماره و تاريخ تعيين صلاحيت شركت:

شماره  تاريخ: توسط: كشور- دبيرخانه شورايعالي انفورماتيك (امتياز)

6- نام نماينده شركت طرف قرارداد:

 

7- سمت نماينده شركت طرف قرارداد:

 

8- شماره و تاريخ صورتجلسه تشريفات مناقصه:

9- موضوع قرارداد:

1-9- عبارتست از نصب، سرويس، تعمير، ارتقاء، نگهداري و پشتيباني و بازديد از هر يك از موارد زير در محل پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران  و بخشهاي تابعه.

الف) شبكه كامپيوتري و تجهيزات LAN و WAN 

ب) كامپيوترهاي نصب شده و جديد

 ج)‌ تجهيزات شامل چاپگر، اسكنر، رايترو كليه قطعات

د) تجهيزات سيستم ارتباط مستقيم با اينترنت

ه) انجام ساير امور مرتبط با موارد فوق و هرگونه گسترش بعد از انعقاد قرارداد طبق درخواست كارفرما

     و) تسلط به ارتقاء سيستم عامل Windows  به Linux

     ز) آشنا به نرم افزار ها و سخت افزار هاي Firewall

2-9- شركت متعهد به استقرار حداقل 3  نيروي متخصص مقيم به شرح زير جهت ارائه خدمات به مدت 6 روز در هفته (شنبه تا چهارشنبه 8-18 و پنج شنبه‌ها 8-12) در پژوهشگاه مي‌باشد.

            الف) يك نفر نيروي متخصص در زمينه شبكه و سخت‌افزار

ب‌)     يك نفر نيروي متخصص در زمينه نرم‌افزار

ج‌)     يك نفر نيروي متخصص در زمينه تعميرات چاپگر، اسكنر و نماينده تعميرات دستگاه كپي به صورت سه روز در هفته (24 ساعت در هفته)

10- مدت انجام قرارداد:

مدت زمان انجام قرارداد: 12 ماه (يكسال شمسي)        تاريخ شروع:   1/7/86              خاتمه: 31/6/87

تمديد قرارداد براي سال بعد درصورت رضايت از عملكرد شركت با افزايش مبلغ قرارداد به ميزان تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي انجام خواهدشد.

11- مبلغ قرارداد

1-11- كل مبلغ قرارداد:

12- نحوه پرداخت پس از كسر كليه كسورات قانوني:

     صورتحسابهاي ارسالي شركت پس از تاييد ناظر قرارداد به صورت ماهيانه قابل پرداخت خواهد بود. از صورتحسابهاي ارسالي 5% بابت ماليات علي‌الحساب و 5% بابت بيمه تامين اجتماعي كسر خواهد شد.  پرداخت قسط آخر قرارداد موكول به ارائه مفاصاحساب بيمه از سوي شركت خواهد بود.

13- روش اصلاح قرارداد:

1-13- كارفرما مي‌تواند در صورت ضرورت نسبت به تغيير ميزان كار با اعلان به شركت طرف قرارداد مبلغ قرارداد را تا 25 درصد كاهش يا افزايش دهد.

2-13- اين قرارداد از عقود لازم محسوب مي‌شود و توسط طرفين قرارداد قابل فسخ نخواهد بود.

14- تعهدات كارفرما:

1-14- كارفرما يك نفر را به عنوان نماينده تام الاختيار خود جهت همكاري و ايجاد هماهنگي‌هاي لازم كتباً به شركت طرف قرارداد معرفي مي نمايد.

2-14- كارفرما متعهد مي‌شود اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات در اختيار شركت طرف قرارداد، قرار دهد.

3-14- كارفرما متعهد است براي فسخ قرارداد، حداقل يك ماه قبل از فسخ موضوع را كتباً به پيمانكار اطلاع دهد.

4-14- كارفرما متعهد است نسبت به واريز ماليات متعلقه به حساب‌هاي مربوط در راس موعد مقرر اقدام لازم معمول دارد.

15- تعهدات شركت طرف قرارداد:

1-15- شركت طرف قرارداد يك نفر را به عنوان نماينده تام الاختيار خود جهت پاسخگويي و ايجاد هماهنگي‌هاي لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد كتباً به كارفرما معرفي مي‌نمايد.

2-15- شركت طرف قرارداد متعهد مي‌گردد نيروي انساني واجد شرايط با قابليت فني مورد نيازكارفرما،‌ امكانات و تجهيزات را به ميزان كافي جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به كار گيرد.

3-15- شركت طرف قرارداد متعهد مي‌گردد كه خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان‌بندي كه به تاييد كارفرما مي‌رساند انجام دهد.

4-15- شركت طرف قرارداد اعلام و اقرار مي‌نمايد كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي نمي‌باشد.

5-15- شركت طرف قرارداد حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر كلاً يا جزئاً (اعم از حقيقي يا حقوقي) ندارد.

6-15- هر گونه تغيير در وضعيت شركت طرف قرارداد مي‌بايستي ظرف مدت 5 روز كتباً به كارفرما اعلام گردد.

7-15- شركت طرف قرارداد متعهد مي‌گردد مقررات قانون كار و قانون تامين اجتماعي را در انجام وظايف موضوع قرارداد و تعيين مزد و حقوق كارگران رعايت نمايد و هر گونه پاسخگويي به شكايات و اجراي آرا، مربوط به هيات‌هاي حل اختلاف كارگري و ساير تعهدات قانون كار را به عهده بگيرد. كارفرما در خصوص اين امور هيچگونه مسئوليتي ندارد.

8-15- در صورت فسخ، لغو يا اتمام قرارداد، تسويه حساب قانوني كاركنان به عهده شركت طرف قرارداد مي‌باشد.

9-15- شركت متعهد مي‌گردد آموزش‌هاي تخصصي و حرفه‌اي لازم به كاركنان خود (جهت واگذاري كار) بدهد.

10-15- تهيه و تامين قطعات و لوازم مورد نياز به عهده شركت و هزينه آن به عهده كارفرما مي‌باشد. شركت مكلف است از بهترين نوع قطعات موجود در بازار استفاده نمايد.

   تبصره 1- اخذ تائيديه از كارفرما در رابطه با قيمت و كيفيت قطعات الزامي است.

   تبصره 2- كارفرما در صورت صلاحديد ميتواند راسا نسبت به تهيه كليه قطعات اقدام نمايد.

11-15- شركت موظف است كليه پيشنهادها در جهت بهبود وضعيت شبكه و سيستمهاي پژوهشگاه را كتباً به مدير واحد كامپيوتر گزارش نمايد.

12-15- شركت متعهد مي‌گردد كليه سيستمها و شبكه پژوهشگاه را در مقابل ورود و خروج كدهاي مخرب ايزوله نمايد.

13-15- شركت موظف است كليه خدمات مشاوره‌اي در زمينه‌هاي تخصصي مورد درخواست را به پژوهشگاه ارائه نمايد.

14-15- شركت ضمانت مي‌نمايد در صورت عدم حضور هر يك از نيرو ها با هماهنگي قبلي، يك نفر به صورت جايگزين به پژوهشگاه معرفي نمايد.

15-15- شركت موظف است ليستي از تجهيزات موضوع قرارداد و مشخصات فني آنها را تهيه و به همراه ليست محل استقرار آنها در اختيار كارفرما قرار دهد.

16-15- جهت ممانعت از دسترسي افراد غير مجاز به قطعات و تجهيزات درون دستگاهها شركت مكلف است با هماهنگي كارفرما نسبت به پلمب دستگاهها اقدام و درصورت مشاهده هرگونه دستكاري تجهيزات توسط اينگونه افراد مراتب را كتبا به اطلاع كارفرما برساند.

15-15- چنانچه كارفرما صلاح بداند كه تجهيزات معيوب و يا ناكارآمد موضوع قراداد را با انجام تغييراتي ارتقاء دهد شركت موظف است با هماهنگي و نظارت كارفرما در اين رابطه اقدام نمايد.

16-15- شركت موظف است كمال امانتداري را در ارتباط با اطلاعات موجود در كامپيوترها معمول داشته و از تكثير و نسخه‌برداري از نرم‌افزارهاي موجود به هر شكل و فرم خودداري نمايد.

17-15- شركت مسئول حفظ شئونات اسلامي و رعايت مقررات موجود در محيط كار كارفرما از سوي نمايندگان و كاركنان تحت امر خود بوده و در صورت عدم رعايت مقررات، كارفرما از پذيرش فرد خاطي ممانعت خواهد كرد. پرداخت هرگونه حقوق و مزاياي قانوني و.... افراد مذكور بعهده شركت ميباشد و كارفرما هيچگونه مسئوليت و تعهدي در قبال اين افراد نخواهد داشت.

18-15- مسئوليت تامين لوازم و تجهيزات ايمني مورد نياز كاركنان شركت و حفاظت فردي آنان به عهده شركت بوده و درصورت بروز هرگونه حادثه جهت افراد مزبور كارفرما هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.

19-15- شركت موظف است كه تجهيزات و دستگاههاي مورد قرارداد را در محل كارفرما تعمير نمايد و در صورتيكه بدليل عدم وجود امكانات كافي انجام تعميرات در محل ميسر نباشد شركت موظف است پس از اخذ تائيد كتبي از كارفرما و رعايت ضوابط و مقررات موجود نسبت به خروج دستگاه مورد نظر از محل اقدام و پس از انجام تعميرات دستگاه را به محل قبلي بازگرداند. مسئوليت حفظ و حراست از دستگاه تا استرداد آن به عهده شركت خواهدبود.

 

20-15- شركت مي‌بايست به ميزان مبلغ 10% مبلغ كل قرارداد را به عنوان تضمين حسن انجام تعهدات به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا تضمين نقدي به كارفرما تهيه و تسليم نمايد. اين مبلغ تا پايان قرارداد نزد اداره كل مذكور نگهداري و پس از انقضاي قرارداد و تسويه حساب نهايي به شركت مسترد خواهدشد.

16- نظارت:

1-16- كارفرما موظف است حسب كميت و كيفيت موضوع قرارداد فرد يا افراد (حقيقي و حقوقي) واجد شرايط را كه صلاحيت آنان به تائيد بالاترين مقام دستگاه رسيده است، به عنوان ناظر به طرف قرارداد معرفي نمايد.

2-16- كليه پرداختها به طرف قرا رداد با تائيد ناظر يا ناظرين صورت مي‌گيرد.

3-16- نظارت بر اجراي تعهدات قانوني شركت و كاركنان متبوع آنها با ناظر است.

4-16- ناظر به كليه كاركنان و واحدها معرفي مي‌شود تا بر حسن اجراي قرارداد توسط شركت و كارفرما نظارت نمايد و مشكلات به ناظر منعكس گردد.

5-16- در صورتي كه كارفرما تشخيص دهد كه شركت كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده يا در نحوه انجام كار قصور ورزيده و يا به هر دليلي از انجام موضوع قرارداد سرباز مي‌زند، بايستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت (طبق مقررات مربوط) و جايگزيني شركت ديگر اقدام و شركت حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب و ساقط مي‌نمايد.

17- شرايط عمومي قرارداد:

1-17- كارفرما حق هر گونه دخالتي در امور داخلي شركت طرف قرارداد را نظير معرفي كاركنان،‌ نحوه مديريت و ... از خود سلب مي‌نمايد.

2-17- در صورت بروز اختلاف در تفسير يا اجراي قرارداد حاضر، مراتب از طريق مذاكره و در صورت عدم حصول نتيجه مراتب از طريق مراجع ذيصلاح قضايي پيگيري و حل و فصل مي‌گردد.

3-17- در صورتيكه بر اساس گزارش كتبي ناظر، طرف قرارداد در اجراي تعهدات خود از نظر كمي يا كيفي كوتاهي و قصور داشته باشد:

      - در مرحله اول اخطار كتبي ابلاغ مي‌شود.

      - در مرحله دوم 10 درصد جريمه از رقم مورد تعهد ماهيانه كسر مي‌شود.

      - در مرحله سوم 30 درصد جريمه از رقم مورد تعهد ماهيانه كسر مي شود.

      - در مرحله چهارم موضوع در كميته‌اي با حضور نمايندگان كارفرما، طرف قرارداد و ناظر، بررسي و تصميم گيري مي‌شود، حكم تصميمات كميته لازم الاجرا است.

4-17- در صورت ايراد خسارت از سوي شركت طرف قرارداد، كارفرما مي تواند به ميزان خسارت از محل طلب‌ها، ضمانت‌نامه‌ها و سپرده‌هاي شركت اخذ خسارت نمايد.

5-17- در صورتيكه تا پايان مدت قرارداد كارفرما موفق به انتخاب پيمانكار جديد نگردد، شركت موظف است حداكثر تا 3 ماه پس از اتمام قرداد امور پشتيباني را انجام دهد. در اين صورت، صورتحسابهاي شركت بر اساس قيمت برنده مناقصه جديد به شركت پرداخت خواهد شد.

18- نشاني طرفين جهت انجام مكاتبات:

1-18- نشاني كارفرما:

نشاني: اتوبان تهران ـ كرج، كيلومتر 15، بعد از پيكان‌شهر، بلوار پژوهش ـ پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران 

تلفن:  44580000 (20 خط) و 44580024، دورنگار: 44580023

نشاني پست الكترونيك: info@ippi.ac.ir

 

2-18- نشاني شركت طرف قرارداد:

نشاني:

نشاني پست الكترونيك:

نشاني‌هاي فوق به منزله اقامتگاه قانوني طرفين مي‌باشد لذا مكاتبات رسمي و ارسال مراسلات از طريق نشاني‌هاي فوق‌الذكر قانوني تلقي مي‌شود. در صورت تغيير نشاني طرفين موظفند ظرف مدت 48 ساعت يكديگر را كتباً مطلع نمايند. در غير اين صورت كليه نامه‌ها ابلاغ شده تلقي و عذر عدم اطلاع  پذيرفته نمي‌باشد.

19- امضاء طرفين قرارداد:

اين قرارداد در 19 بند و 3 نسخه تهيه و تنظيم شده كه پس از امضاي طرفين قرارداد لازم الاجرا خواهد بود.

 

مهر و امضاء كارفرما:                                               مهر و امضاءشركت طرف قرارداد:

نام و نام خانوادگي نماينده:                                            نام و نام خانوادگي نماينده:

سمت:                                                                                      سمت:

محل امضاء:                                                                            محل امضاء: