عناوين دوره ‌هاي آموزشي  تخصصي آزمايشگاههاي  مركزي  در سال 1386

 

عنوان دوره

زمان

تعداد شركت‌كنندگان

آخرين مهلت ثبت نام اوليه

كروماتوگرافي گازي كاربردها

4 و 5 شهريور

10 نفر

13 مرداد

آشنايي با روش GPC و كاربرد آن در تعيين وزن مولكولي پليمرها

18 و 19 شهريور

20 نفر

4 شهريور

بررسي خواص رئولوژيك پليمرها

3 مهر

10 نفر

20 شهريور

بررسي خواص مكانيكي پليمرها

23 مهر

10 نفر

9 مهر

كروماتوگرافي مايع كارآمد (HPLC) و كاربردها

1 و 2 آبان

20 نفر

17 مهر

طيف سنجي مادون قرمز تبديل فوريه و كاربرد آن در پليمرها

7 و 8 آبان

10 نفر

23 مهر

طيف سنجي رامان و كاربرد آن در پليمرها

21 آبان

10 نفر

7 آبان

شناسايي رفتار حرارتي پليمرها

5 و 6 آذر

30 نفر

21 آبان

آشنايي با انواع روشهاي طيف سنجي NMR و موارد كاربرد

25 و 26 آذر

10 نفر

11 آذر

آناليز و شناسايي پليمرها

11 و 12 دي

30 نفر

27 آذر

خواص فيزيكي و مكانيكي

فيلم هاي بسته بندي

24 و 25 دي

20 نفر

10 دي

آشنايي با روشهاي ميكروسكوپي نوري و الكتروني

2 و 3 بهمن

10 نفر

18 دي

آشنايي با XRD و كاربردها

29 و 30 بهمن

10 نفر

15 بهمن