ساعات رفت و آمد ميني‌بوس پژوهشگاه بين مترو (ايستگاه وردآورد) و پژوهشگاه

حركت ميني‌بوس از پژوهشگاه به سمت مترو

ورود ميني‌بوس به ايستگاه مترو

ساعات ورود قطار تهران به ايستگاه و حركت به سمت كرج

ساعت حركت قطار به سمت تهران از ايستگاه وردآورد

ساعت حركت ميني‌بوس از ايستگاه وردآورد به طرف پژوهشگاه

ساعت ورود ميني‌بوس به پژوهشگاه

-

7:20

7:30

7:43

7:35

7:50

8:10

8:20

8:30

8:43

8:35

8:50

9:05

9:20

9:30

9:43

9:35

9:50

10:10

10:20

10:30

10:43

10:35

10:50

11:30

11:40

12

11:58

12:05

12:20

13:10

13:20

13:30

13:28

13:35

13:50

14:40

14:50

15

14:58

15:05

15:20

16

16:10

16:15

16:28

-

-

18

18:10

18:15

18:28

-

-

 

 تاريخ اجرا همه روزه بجز ايام تعطيل از 1/9/82

توضيح 1- همكاران محترم عازم تهران مي‌توانند از ميني‌بوس و اتوبوس ساعت 16 مسير كرج جهت پياده شدن در ايستگاه وردآورد و سوار شدن به متروي تهران استفاده نمايند. همچنين همكاراني كه در ساعت 18 پژوهشگاه را ترك كنند مي‌توانند جهت سوار شدن به قطارهاي كرج و تهران طبق برنامه جدول فوق استفاده نمايند.

توضيح 2-  ميني‌بوس و  اتوبوس ساعت 16 حركت از پژوهشگاه مقصد كرج،‌ عبور از ايستگاه وروآورد

توضيح 3- اتوبوس ساعت 18 حركت از پژوهشگاه مقصد تهران، عبور از طريق ايستگاه ورودآورد