مهندس ريحانه باژرنگ منتخب هفتمين دوره ارزيابي شبکه آزمايشگاهي فن‌آوري نانو

مهندس ريحانه باژرنگ كارشناس آزمايشگاه آناليز حرارتي پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران در  هفتمين دوره ارزيابي شبکه آزمايشگاهي فن‌آوري نانو بر اساس عملكرد سال 1387 به عنوان تكنيسين بر گزيده معرفي گرديد.

يادآور مي شود، شبکه آزمايشگاهي فن‌آوري نانو به منظور ارج نهادن به تلاش کارشناسان مراکز عضو، پس از بررسي‌هاي لازم، افراد منتخب هفتمين دوره ارزيابي عملكرد مراکز عضو شبكه، مربوط به سال 1387 را معرفي کرد. انتخاب اين افراد با توجه به همکاري آنها با شبکه، ارايه‌ خدمات آزمايشگاهي مناسب به پژوهشگران کشور و نظر مراجعه كنندگان به آزمايشگاه‌ها و همچنين حجم فعاليت انجام شده طي سال 1387 صورت گرفته است.