مكانيزم‌هاي تجاري‌سازي و انتقال تكنولوژي در پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

همكاري پژوهشگاه و صنعت

یكي از حالتهاي عمده انتقال تكنولوژي از طريق همكاري پژوهشگاه با شركاي صنعتي حاصل مي‌شود. چنين همكاري‌هايي مي‌تواند به اشكال مختلف به انجام برسد. ولي در همه آنها اصل آنست كه يك كار تحقيقاتي توسط پژوهشگاه به انجام برسد كه مستقيماً در واحد صنعتي مورد استفاده قرار گيرد به گونه‌اي كه به هر طريق ممكن باعث كاهش هزينه توليد و ريسكهاي آن گردد.

تجاري سازي و انتقال تكنولوژي از مسير همكاري‌هاي تكنولوژيكي ميسر مي‌شود. كمك تكنيكي براي رفع يك مشكل صنعت يا استفاده از وسايل منحصر بفرد تحقيقاتي واگذاري دانش فني و ليسانس، تبادل نيروهاي متخصص و قراردادهاي تحقيقاتي مشترك از جمله مصداق‌هاي اين همكاري تكنولوژيكي مي‌توانند باشند.

واگذاری حق لیسانس(Licensing):

در مدل واگذاری حق لیسانس، پژوهشگاه حق استفاده از دارائی معنوی خودش را به صورت یک لیسانس واگذار می‌کند. این لیسانس باعث می شود که واحد صنعتی در ازای حق لیسانس که پرداخت می کند از منافع اقتصادی تولید بر اساس آن جواز بهره مند شود.

واگذاری حق لیسانس حالتهای مختلف می تواند داشته باشد. در قرارداد حق   Sub licensing می‌تواند Include یا exclude شود و یا کلاً قرارداد لیسانس می‌تواند exclusive باشد یا نباشد. گاهی  exclusivityرا می‌تواند در یک زمینه تعریف کرد .

برای مؤسسات تحقیقاتی مدل "واگذاری حق لیسانس" منافع زيادي در مقایسه با تحقیقات مشترک دارد. در قالب واگذاری حق لیسانس دستاوردهای تحقیقاتی و اختراعات موسسه تحقیقاتی نفوذ و تسلط بیشتری بر کار دارد و درآمد بیشتری می‌تواند کسب نماید. و از طرف دیگر می‌تواند با توجه به نوع قراردادهاي منعقده و احتراز از واگذاری حق انحصاری، شرکت های بیشتری را دربخش صنعت تحت پوشش دستاوردهای تحقیقاتی خود قرار دهند. از طرف دیگر در قالب پروژه‌های تحقیقات مشترک با صنعت موسسه یک مبلغ قابل توجهی را در ابتدا از بخش صنعت می‌گیرد.

در حالیکه در حالت واگذاری حق لیسانس تا فروش رفتن آن درآمدي را کسب نمی کند و تنها وقتی‌که لیسانس فروخته شد و شرکت از محل تولید بر اساس آن حق لیسانس شروع به کسب درآمد کرد مؤسسه تحقیقاتی نیز منتفع می‌شود.

به همین دلیل مدل واگذاری حق لیسانس برای بخش صنعت هم می‌تواند مطلوب‌تر باشد.

تأسیس یک شرکت جدید:

ایجاد یک شرکت جدید سومین روشی است که می توان برای انتقال تکنولوژی به بازار و تجاری سازی برگزید.

این شرکت تازه تاسیس اغلب به نام ""Spinouts یا "Spin-offs"  نامیده می‌شوند.

Spinouts"" چیست؟

Spinouts ها عبارتست از شرکت جدیدی که به منظور بهره‌برداری از نتایج تحقيقات و دستاوردهای آن تأسیس می‌شود.

واژه دیگری نیز برای برای اينگونه شرکتها استفاده می‌شود و آن Start-up"" است. این واژه مفهوم وسیعتری نسبت به  Spinoutدارد و برای هر شرکت تازه تأسیسی به کارمی‌رود که ضرورتاً از دستاوردهای مؤسسه تحقیقاتی حاصل نشده‌اند و اساساً و ضرورتاً براساس یک تکنولوژی کار نمی‌کنند.

اغلب دفاتر انتقال تکنولوژی وقتیکه تکنولوژی خلق شده در مؤسسه تحقیقاتی به مقدار کافی قوی باشد ترجیح میدهند که شرکت‌های Spinout تأسیس کنند.

شرط و ضمانت یک شرکت Spinout آنست که تکنولوژی که در آن بکار گرفته می‌شود عمق و وسعت کافی داشته باشد و بتواند جایگاه رقابتی خوبی را فراهم کند و همچنین مدیریت خوبی نیز داشته باشد.

بازگشت به صفحه قبل