برگ شرايط شركت در مناقصه "تعمير و نگهداري رايانه و پشتيباني خدمات"

 

 

1- موضوع قرار داد عبارت از سرويس، تعمير، نگهداري و پشتيباني موارد زير در محل پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران مي باشد.

الف) شبكه كامپيوتري

ب) كامپيوترهاي نصب شده

ج) تجهيزات جانبي نصب شده شامل چاپگرها، اسكنر و فاكس

د) تجهيزات سيستم ارتباط مستقيم با اينترنت

ه) انجام ساير امور مرتبط با موارد (الف) تا (د) فوق الذكر و هرگونه گسترش بعد از انعقاد قرار داد طبق درخواست كارفرما

2- پيشنهادات بايستي شامل كل مبلغ قرار داد به مدت يكسال باشد كه اجراي آن در محل پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران خواهد بود .

3- تهيه كليه اقلام مورد نياز به عهده كارفرما مي باشد.

4- پيمانكار موظف است حداقل 2 نفر با تخصص سخت افزاري و نرم افزاري روزانه 8 ساعت براي 5 روز در هفته را بطور مستمر در پژوهشگاه مستقر نمايد.

5- متقاضي مي بايستي 10% كل قرارداد يكساله را بعنوان تضمين بصورت چك بانكي در پاكت جداگانه ارائه نمايد.

6- متقاضي مي تواند پس از اطلاع از شرايط مناقصه پيشنهاد خود را حداكثر تا ساعت 30/14 روز شنبه 28/4/82 به دبيرخانه امور اداري تسليم نمايد.

7- كليه پيشنهادات واصله صبح روز بعد راس ساعت 11 در دفتر معاونت اداري و مالي پژوهشگاه در حضور اعضاي كميسيون مناقصه باز و اسامي برنده مناقصه همانروز اعلام خواهد شد. شركت پيشنهاد دهنده يا نماينده رسمي آنان در صورت تمايل در جلسه مذكور بلامانع است.

8- بديهي است كميسيون مناقصه در رد هر يك يا تمامي پيشنهادات واصله مختار مي باشد.

9- هزينه چاپ آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

 

 

 

پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران