برگ شرايط شركت در مناقصه: «حفظ و نگهداري فضاي سبز»

1-  موضوع قرارداد عبارت است از حفظ و نگهداري و ترميم فضاي سبز پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران بشرح زير:

1-1-    نگهداري قطعات چمن شامل: آبياري، سرزني، كودپاشي، سمپاشي، نظافت فضاي سبز و محوطه اطراف آن، مبارزه با علفهاي هرز، لكه‏گيري، ترميم و ساير عمليات مورد نياز

1-2-    نگهداري قطعات جنگلكاري شامل: آبياري، هرس تنه جوش و پاجوش، كودپاشي، سمپاشي، نظافت، ايجاد تشك آبخوري پابيل نمودن بستر كاشت، علف كشي، مبارزه با علفهاي هرز

1-3-    نگهداري و كاشت گل و توسعه گلكاري شامل: آبياري و علف كشي، نظافت، كوددهي، سمپاشي

1-4-    نگهداري قطعات نشاء كاري شامل: آبياري، علف كشي، كودپاشي، تعويض نشاء فصلي

1-5-    توسعه و گسترش فضاي سبز و جنگلكاري، گلكاري حسب مورد طبق اعلام پژوهشگاه 

1-6-    استفاده از سموم، كود، خاك، نشاء مرغوب و استاندارد.

1-7-    نظافت كليه محوطه پژوهشگاه

1-8-    راهبري گلخانه و قلمه كاري و استفاده از آنها در فضاي سبز

1-9-    كليه كارگران مي‏بايست توسط شركت كتباً به حراست و امور اداري معرفي تا نسبت به صدور كارت تردد (حضور و غياب) اقدام لازم بعمل آيد.  

2-   كارگران فضاي سبز مي‏بايست در روزهاي تعطيل نيز در پژوهشگاه اشتغال داشته باشند.

3-   تعداد كارگران فضاي سبز مي‏بايست حداقل 9 نفر ‏باشد كه يك نفر از آنان  مي‏بايست باغبان ماهر باشد.

4-   هزينه مواد مورد نياز فضاي سبز بعهده پژوهشگاه است كه لازم است حداكثر به مدت دو هفته با نظر شركت تهيه شود.

5-   بكارگيري و استفاده از كارشناسي فضاي سبز بعهده شركت مي‏باشد.

6-   پرداخت كليه خسارات ناشي از سهل‏انگاري و عدم مراقبت پيمانكار يا پرسنل ايشان به عهده شركت مي‏باشد.

7-   تامين لوازم و وسائل مورد نياز بعهده شركت مي‏باشد.

8- مدت قرارداد از 1/5/82 به مدت يكسال و محل كار واقع در تهران- بزرگراه تهران- كرج، كيلومتر 15، انتهاي بلوار پژوهش، پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي  ايران مي‏باشد.

9- پيمانكار مي‏بايست نسبت به ارائه پيشنهاد با مبلغ مشخص بصورت كتبي در پاكت لاك و مهر شده حداكثر تا ساعت 30/14 روز شنبه 28/4/82  به دبير‏خانه پژوهشگاه واقع در آدرس فوق اقدام و رسيد دريافت نمايند.

10- شركت كنندگان در مناقصه همراه با پيشنهاد خود لازم است به ميزان حداقل5 درصد مبلغ پيشنهادي يكساله چك بانكي در وجه پژوهشگاه بعنوان سپرده شركت در مناقصه تحويل نمايند.

11- كليه پيشنهادات واصله راس ساعت 11 صبح روز يكشنبه 29/4/82 در دفتر معاونت اداري و مالي پژوهشگاه در كميسيون مناقصه بازگشائي و نام برنده‏ مناقصه همانروز اعلام خواهد گرديد.

12- حضور شركت‏هاي پيشنهاد دهنده يا نمايندگان رسمي آنها در جلسه بند 11 بلامانع مي‏باشد.

13- شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد حقي براي شركت كنندگان ايجاد ننموده و پژوهشگاه در رد هر يك يا تمامي پيشنهادات واصله مختار است .

14- برنده مناقصه مي‏بايست حداكثر يك روز بعد از دريافت موافقت كتبي پژوهشگاه نسبت به اعلام آمادگي خود بصورت كتبي اقدام و در غير اينصورت باوي برابر آئين‏نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي رفتار خواهد شد.

15- هزينه چا پ آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

 

پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران