اسامي پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون دكتري، نيمسال اول 89-88

به ترتيب حروف الفبا

 

گروه علوم

گروه مهندسي

ساعت مصاحبه

نام خانوادگي و نام

رديف

ساعت مصاحبه

نام خانوادگي و نام

رديف

13:45-13:30

اروج زاده تازه كند مريم

1

9:15-9

ابرقوئي سيد احمد

1

14-13:45

امامي كيا محمد

2

9:30-9:15

پزشكي مدرس محمد

2

14:15-14

باوفا محمد

3

9:45-9:30

پورعبدالله قهفرخي مهدي

3

14:30-14:15

بخشي هادي

4

10-9:45

تيموري يدا...

4

14:45-14:30

بهرامي مژگان

5

10:15-10

خليلي مغامير وحيد

5

15-14:45

بهزاد نسب مرتضي

6

10:30-10:15

خياباني مقدم ميترا

6

15-15:15

بيگي بروجني سعيد

7

10:45-10:30

زارع حسين آبادي داود

7

15:30-15:15

ثروين مهديه

8

11-10:45

سعادت امير

8

15:45-15:30

حسن زاده ايرج

9

11:15-11

سلطان الكتابي فريبا

9

16-15:45

سادات نيا سيد بهروز (سهيمه مربي)

10

11:30-11:15

صرافي محسن

10

16:15-16

عبادي دهاقاني حسن

11

11:45-11:30

فرخ زاد حسن

11

16:30-16:15

ميرمحمدي سيد امين

12

12-11:45

قرقاني محسن

12

16:45-16:30

واعظي جاويد

13

12-12:15

مبلغ ليلا

13

 

12:30-12:15

مرتضوي سعيد

14

 

 ·        از پذيرفته شدگان مرحله اول درخواست مي‌گردد فرم پيوست را تكميل و تا تاريخ 7/4/88

       به آدرس: Edu@ippi.ac.ir  ارسال نمايند.

 

·        از پذيرفته شدگان مرحله اول دعوت مي‌شود در روز چهارشنيه مورخ 10/4/88
طبق ساعات تعيين شده
در محل پژوهشگاه ، در سالن گرد همايي (طبقه اول) سالن
شماره 200  جهت انجام مصاحبه علمي حضور بهم رسانند.

 

·        مدارك مورد نياز در روز مصاحبه :

_ پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد ( براي فارغ التحصيلان)

_  كليه مداركي كه فعاليت علمي را نشان دهد.

 

 اساتيد واجد شرايط جهت اخذ دانشجوي دكتري نيمسال اول 89-88

 

   
   اداره آموزش

30/3/88