شماره تلفنهاي جديد پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

 

تلفنخانه :    4580000   021 (20 خط)

فاكس :        4580023  و 4580022 و 4580021 ( 021)

 

New IPPI Telephone and Fax Numbers:

 

Tel:   +98 21 4580000 (20 lines)

Fax:   +98 21 4580021 , 4580022 , 4580023