خبرنامه علمی تحقیقاتی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، سال دهم، شماره 51 ، مهر آبان 1390
آدرس خبرنامه :   www.ippi.ac.ir
ایمیل ارتباطی:  polymernews@ippi.ac.ir

دانلود

تاریخ ارسال:چهارشنبه 30 آذر 1390


نام
Email
نظرات
طراحی پرتال (طراحی پورتال) : آرانا نتورک
Iran polymer & Petrochemical Institute all rights reserved